TDK "ekonomi" kavramını şöyle açıklıyor:

İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.

Şöyle bir düşününce çok sıkıcı bir konu gibi geliyor ama adım adım ilerleyerek yeni şeyler öğrendiğinizde siz de ekonominin gücünü fark edeceksiniz.

Türkiye'de iktisat okuyabileceğiniz birçok farklı üniversite var. TOBB, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi bunlardan yalnızca birkaçı.

Bu makalemizde iktisat bölümü mezunlarını bekleyen kariyer fırsatlarından ve üniversitede gösterilen derslerden bahsedeceğiz.

Ekranda yeşil kırmızı rakamlar
İyi bir üniversitede iktisat okurken Türkiye ve dünya ekonomisine dair her şeyi öğreneceksiniz. | Kaynak: Pexels
En iyi Ekonomi öğretmenleri müsait
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (12 yorum)
Boran
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (10 yorum)
Ahmet
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺98
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eşref
5
5 (12 yorum)
Eşref
₺145
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (12 yorum)
Boran
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (10 yorum)
Ahmet
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺98
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eşref
5
5 (12 yorum)
Eşref
₺145
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

İktisat Bölümü İş Fırsatları

Böylesine kapsamlı ve önemli bir alanda kariyer yapmak istediğinizde şu sektörlerde iş bulabileceksiniz:

 • Bankacılık
 • Borsa
 • Satış ve Pazarlama
 • Eğitim
 • Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri
 • Gayrimenkul Faaliyetleri
 • Akademik Kariyer
 • Kamusal Hizmetler
 • Bilgi ve İletişim
 • Ekonomik Danışmanlık
 • Tarım, Orman ve Balıkçılık

İktisat aslında hepimizi ilgilendiren bir kavram. Bu nedenle ekonomi bölümü mezunları paranın, ticaretin ve alışverişin olduğu her sektörde iş bulabilirler. Yani aslında hemen hemen her yerde! Peki, diyelim ki bu bölümü okumaya karar verdiniz. Neler öğreneceksiniz? Ve iktisat dersleri nelerdir?

Üniversitede İktisat Dersleri

Her üniversitenin iktisat ders programı farklı oluyor tabii ki. Ancak genel olarak aynı kavramları öğreniyorsunuz diyebiliriz. Bu makalemizde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin İktisat Bölümü derslerinden ve içeriklerinden kısa kısa bahsedeceğiz. Böylece üniversitede bu bölümü tercih ederseniz neler öğreneceğiniz hakkında bir fikriniz olur!

Bölümün Zorunlu Dersleri

Ekonomiye Giriş 

Mikroekonomiye giriş ve temel kavramlar: Tüketici tercihleri, arz ve talep, esneklik, üretim ve maliyet çözümlemesi. Piyasa yapıları: Tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol. Makroekonomiye çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: Milli gelir muhasebesi, büyüme, çevrimsel dalgalanmalar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve toplam arz.

Ekonomik Analiz ve Uygulamalar 
R programına veri girişi. Vektör, matris tanımları ve R programında yazılımı. Veri yapıları. Grafikler ve yorumlanması. Mikroekonomi uygulamaları...

Mikroekonomi Teori I
Tüketici teorisine giriş. Bütçe kısıtı. Toplam fayda kavramı. Zamanlar arası bütçe kısıtı ve seçimler, bugünkü değer, faiz ve enflasyon kavramları. Değiş tokuş, genel denge ve etkinlik kavramları, Pareto etkinlik, Edgeworth kutusu problemleri. Belirsizlik, beklenen değer ve beklenen fayda kavramları, riskten kaçınma...

Mikroekonomi Teori II 
İşbirlikçi olmayan oyunlar (sıralı ve normal biçimli oyunlar) ve çözüm kavramları (baskınlık, minimax metodu, salt ve karışık strateji Nash dengesi, rasyonelleştirilebilme). Tekrarlı oyunlar. İşbirlikçi olmayan pazarlık.

Makroekonomi Teori I
Kapalı ekonomi makroekonomisi. Makroekonomik veriler. Para ve enflasyon. İşsizlik. Ekonomik büyüme. Ekonomik dalgalanmalar ve krizler. Toplam talep. Toplam arz.

Makroekonomi Teori II
Açık ekonomi makroekonomisi. Açık ekonomide toplam talep. Döviz piyasası ve döviz kurunun belirlenmesi. Döviz kuru rejimleri ve optimal döviz kurunun belirlenmesi. Cari açık ve ödemeler dengesi.

İstatistik
Betimleyici istatistikler ve veri özetlemesi. Verilerin çizimsel incelenmesi. Olasılık kuramı...

İktisatçılar ve İşletmeciler için Matematik
Küme kuramı ve mantığa giriş. Kapalı işlevler. İntegraller ve ekonomiden uygulamalar.

Şimdi de iktisat bölümü 3 sınıf dersleri konu başlıklarından bahsedelim.

Uluslararası Ekonomi I
Temel uluslararası ticaret kuramları. Karşılaştırmalı üstünlük ve maliyetler. Göreli fiyatlar, faktör oranları ve karşılaştırmalı üstünlük. Ticaretin refah ve gelir dağılımı etkileri. Ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret.

Kamu Ekonomisi
Etkinlik ve hakkaniyet. Piyasa aksaklıkları. Kamu malları: kamu mallarının etkin arzı, kamusal mal ve hizmetlerin en uygun arzına ilişkin modeller.

Para Teorisi ve Politikası
Paranın işlevleri. Ödeme sistemlerinin evrimi. Para arzı. Para talebi. Parasal aktarma mekanizması. Enflasyon. Faiz oranlarının belirlenmesi. Döviz kurlarının belirlenmesi. Finansal krizler.

Finansal Piyasalar 
Temel finans kavramları, finansal piyasaların yapısı, işlevleri, finansal aracılık ve düzenleme/denetleme. Faiz oranları, risk ve vade yapısı, getiri eğrileri. Davranışsal Finans.

Ekonometri I
Sıradan en küçük kareler yöntemi, temel varsayımları ve arzulanan özellikleri. İki değişkenli ve çok değişkenli bağlanım modelleri ve bu modellere ilişkin çeşitli tahmin ve çıkarsama konuları.

Ekonomik Düşünceler Tarihi 
Temel iktisadi düşünce okullarının tanıtımı, klasik iktisadi çözümleme, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Marksist iktisadi çözümleme, neo-klasik iktisadi çözümleme, Keynesçi ve Keynes sonrası iktisadi çözümleme.

Gün batımında yüksek binalar manzarası
İktisat bölümü okuduktan sonra aklınıza gelebilecek her sektörde kariyer fırsatları yakalayabilirsiniz! | Kaynak: Pexels

Seçmeli Dersler

Çalışma Ekonomisi 
Emek arzını ve talebini etkileyen etmenler. Emek piyasasında tam rekabet ve eksik rekabet. Ücret farklılıklarının nedenleri, tazmin edici ücret farklılıkları, beşeri sermaye modeli, ücret eşitsizliğindeki artışın ardındaki etmenler. Türkiye’de emek piyasasının temel özellikleri ve işsizlik sorunu.

Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası
Sosyal güvenlik piyasası ve emek piyasasının temel kavram ve ilkeleri.

Uluslararası Ekonomi II
Temel açık-ekonomi makroiktisat modelleri. Döviz piyasası, kur rejimleri, döviz kurunun belirlenmesi. Beklentiler, döviz kuru-faiz oranı ilişkisi ve kapsanmamış faiz oranı paritesi. Sermaye hareketleri ve krizler.

Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Temel finans kavramları, finansal piyasa yapı ve işlevleri. Faiz oranları: risk ve vade yapısı, getiri eğrileri. Finansal varlık talebi; tahvil piyasasında arz, talep ve faizler.

Endüstriyel Organizasyon
Piyasa yapısı ve organizasyonu, tam rekabet, tekel, homojen ürün ve hizmet piyasaları, farklılaştırılmış ürün ve hizmet piyasaları, piyasa yoğunlaşması, giriş-çıkış ve birleşmeler. Teknoloji ve piyasa yapısı, araştırma ve geliştirme, uyum ve standartlar. Pazarlama, reklam, kalite, fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri.

Kamu Ekonomisinden Konular
Bireyler ve devlet, mali işlevler, maliye politikası ve araçları, maliye politikası ve ekonomi üzerindeki etkileri...

Gelelim ekonomi 4 sınıf derslerine...

Ekonomi Semineri
Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin çeşitli konular: Krizler, enflasyon, işsizlik, üretim, düzenleyici reform ve ekonomi politikalarının etkileri.

İleri Mikroekonomi Teorisinden Konular
Mikroekonomi alanından seçilmiş konular.

Ekonomik Gelişmenin Temelleri
Gelişmişlik kavramı, gelişmişlik göstergeleri. Eşitsizlik, büyüme ve eşitsizlik arasındaki ilişki. Yoksulluk ve yetersiz beslenme. Nüfus artışı. Finans ve kalkınma. Kurumsal kalite.

Oyun Kuramı
Kusursuz bilgi altında normal biçim ve yaygın biçim işbirliksiz oyunlar: Saf strateji Nash dengesi, karma strateji Nash dengesi, baskın strateji dengesi, akılsallaştırılabilirlik, alt-oyun kusursuz dengesi. Kusursuz olmayan bilgi altında Bayesçi işbirliksiz oyunlar ve yaygın biçim işbirliksiz oyunlar.

Deneysel İktisat
İktisatta deneysel yaklaşımların tarihsel kökeni. Hipotezlerin kurgulanması ve test edilmesi. Bireysel kararların teorik ve deneysel analizi...

Refah Ekonomisi
Refah ekonomisinin temelleri. Refah değişimlerinin ölçümü. Piyasa aksaklıkları. Sosyal seçim.

Çevre Ekonomisi
Çevre sorunlarına geleneksel ve iktisadi çözümler, vergilendirme, teşvikler, salınım ticareti.

Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Doğal kaynaklar ve toplum. Doğal kaynakların ekonomik çözümlemesi. Yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynakların optimal yönetimi.

Enerji Ekonomisi
Enerjinin temelleri, kaynakları, üretimi ve fiyat dinamiği. Enerji talep ve arzı. Uluslararası enerji piyasaları: petrol piyasası ve OPEC, doğal gaz piyasası, LNG alıcı tekeli, kömür piyasası. Nükleer enerji...

Düzenlemeler ve Antitröst Ekonomisi
Devlet düzenlemeleri ve antitröst politikaları kuramı.

İhaleler: Teori ve Uygulamalar

Temel İhale Yöntemleri: Açık ve kapalı teklif ihaleleri; özel değer ihaleleri; gelir eşitliği teoremi; daha fazlası: riskten kaçınan teklif vericiler, bütçe kısıtları, rezerv fiyatı, yeniden satış; bağımlı değer ihaleleri; Winner’s Curse (Kazananın Laneti); ihalelerde danışıklı hareketler; çoklu nesne ihaleleri; pratikte ihale tasarımları: spektrum ihaleleri, internet ihaleleri, arama motoru reklam ihaleleri.

Bilgi Ekonomisi ve Mekanizma Tasarımı

Bu ders bilgi ekonomisi ile mekanizma ve sözleşme tasarımı alanlarındaki önemli konuları kapsar.

Sosyal ve Ekonomik Ağlar
Bu dersin amacı, ekonomik ağların incelenmesi için ağ modelleri ve ağ belirleme ve değerlendirme analizlerinin tanıtılması ve R ve Gephi programları ile uygulanmasıdır. Ekonomik ağların incelenmesi için sosyal ağ analizi kavramı ve yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak işlenir.

Kamu Maliyesi
Devlet harcamaları ve kamu gelirleri çözümlemesi, devletin geliri yeniden dağıtma rolü, vergilendirme ilke ve yöntemleri, devlet borçları, siyasal karar alma mekanizması ve bütçesel sürecin akılcılaştırılması, borç yönetimi, yerel yönetimlerin kamu maliyesi.

Analitik Siyasi İktisat
Seçmen tercihlerinin derlenmesi, Arrow'un İmkansızlık Teoremi. Oyun teorisi temelli seçmen davranışı ve siyasi rekabet modelleri. Bu modellerin çeşitli problemlere uygulanması.

Türkiye Ekonomisi
Türkiye ekonomisinin dönemsel bir bakış açısı ile incelenmesi.

Türkiye Ekonomisinden Güncel Konular 
Türkiye ekonomisinin makroekonomik ve mikroekonomik perspektifte incelenmesi.

Turizm Ekonomisi
Turizm ekonomisinin temel kavramları, dünya turizminin tarihsel gelişimi ve güncel eğilimler, turizmin ekonomik etkileri, Türkiye’deki kurumsal ve sektörel yapı, politika uygulamaları, hedefler ve gerçekleşmeler, geleceğe yönelik değerlendirmeler.

Finansal Kurumlar
Finansal kurumların temelleri, işlem maliyetleri, bakışımsız bilgi sorunu, finansal gelişmişlik ve büyüme, finansal krizler...

Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü
Türkiye ekonomisinin temel sorunları ve bu sorunlara çeşitli yaklaşımlar. Uluslararası ilişkilerin ve sosyal gelişimin reform sürecine etkileri.

Uygulamalı Makroekonomi
Türkiye ve küresel finansal yapı özel vurgusu ve örnekleri ile ve temel ekonometrik teknikleri kullanarak, makroekonomiden seçilmiş konuların incelenmesi.

Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması
Üretim, istihdam ve büyümeye ilişkin kavramlar: dış denge, iç denge; para politikası; maliye politikası; yapısal reformlara ilişkin kavramlardan oluşan bir kavram kümesinin tanımlanarak incelenmesi. Temel akım-stok ilişkilerinin ortaya konulması. Bu çerçevede reel ve finansal göstergelerin ve bu göstergelerle ilişkili bilançoların yorumlanması.

Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi
Zaman serileri çözümlemesine giriş, temel zaman serisi modelleri, durağan ve durağan olmayan süreçler, yapısal kırılma sınamaları, mevsimsellik, tahmin ve öngörü, durum-uzay modelleri ve veri süzme yöntemleri, finansal zaman serilerinin incelenmesi, koşullu farklıserpilimsellik modelleri.

Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri
Mikroekonometri, bireylerin, halkın veya firmaların ekonomik davranışına ilişkin bireysel düzeydeki veya gruplanmış verilerin modele dayalı analiziyle ilgilenen bir alandır.

Ekonomi ve Finans için Yapay Zekâ I - II
Bu ders ile ekonomi ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan yapay zekâ ve makinelerin kullanım yöntemleri ve uygulamalarını tanıtmak amaçlanıyor.

İktisatçılar ve İşletmeciler için İleri Matematik 
Doğrusal denklem sistemleri. Dizey cebiri ve ekonomiden uygulamalar. Doğrusal eşitsizlikler, belirleyenler, özdeğerler ve özyöneyler, dizeylerin karakteristik denklemleri. Birinci ve ikinci derece diferansiyel denklemler ve fark denklemleri...

İktisat Tarihi 
İlk çağlarda ekonomik gelişme ve tarım devrimi, Yunan ve Roma dönemlerinde ekonomik yapı, ortaçağ Avrupa’sında ekonomik gelişim, İslam dünyasında ekonomik düzen, coğrafi keşifler ve etkileri, modern endüstrinin doğuşu, sanayi devrimi ve beşeri sonuçları, bankacılık ve finans, Amerika kıtası ve Uzak Doğu’daki ekonomik gelişmeler, ekonomik krizler ve yirminci yüzyıl dünya ekonomisi, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomik sonuçları...

Osmanlı İktisat Tarihi
Osmanlı iktisat tarihinin kaynakları, Osmanlı öncesi iktisadi yapı, Osmanlı iktisadi dünya görüşü, devlet yapısı, gelir kaynakları ve yönetimi, vergilendirme, tımar sistemi...

Analitik Yazı Teknikleri 
Çözümsel düşünme, düşünceleri anlatabilme ve ekonomi biliminin araçlarını kullanarak ekonomik ve sosyal hayattan vakaları inceleme becerilerini geliştirmeye yönelik, seçilmiş metin ve vakaların incelenmesi.

İleri Mikroekonomi Teorisi
Refah: Adil paylaşım, sayısal ve sırasal refah kavramları. Sosyal seçim ve oylama, işbirliksel pazarlık, işbirliksel oyunlara giriş ve çekirdek kavramı, mekanizma tasarımı, ihale kuramı, eşleştirme kuramı. Davranışsal ve deneysel iktisada giriş.

İleri Makroekonomi Teorisi
Ekonomik dalgalanmaların kuramsal ve görgül çözümlemesi. Uluslararası ekonomik dalgalanmalar. Küresel krizlerin belirleyenleri. Para politikası ve mali politika etkileşimi, optimal mali politikanın kuramsal çözümlemesi.

Bölüm Dışına Verilen Dersler

Ekonomiye Giriş 

Mikroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: tüketici tercihleri, arz ve talep, esneklik, üretim ve maliyet çözümlemesi. Piyasa yapıları: tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol. Makroiktisadi çözümlemeye giriş ve temel kavramlar: milli gelir muhasebesi, büyüme, çevrimsel dalgalanmalar, işsizlik, enflasyon, toplam talep ve toplam arz.

Uluslararası İktisat

Temel iktisadi düşünce okullarının tanıtımı; uluslararası iktisatta temel kurum ve kavramlar: karşılaştırmalı üstünlük; dış ticaretten elde edilen kazanç; ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret...

Yani bu bölümü okumayanlar da ekonomi alanında bilgi edinmek için dersler alabiliyorlar!

Grafik hesap makinesi tükenmez kalem
Ekonomide sıkıştığınız an bir özel ders öğretmeninden yardım alabilirsiniz! | Kaynak: Pexels

Ekonomi Öğrenme

Ekonomi bölümünü okurken dersleriniz ve kendi çalışmalarınız yeterli gelmeyebilir ve ek yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Sürekli anlamadığınız dersler arasında debelenmektense Superprof'taki bir ekonomi öğretmeninden yardım almaya ne dersiniz?

Superprof'taki öğretmenlerimizden online veya yüz yüze özel dersler alabilirsiniz. Üstelik çoğu öğretmenin ilk dersi ücretsiz olduğundan dersleri deneme şansınız oluyor.

İyi bir öğretmenle anlamadığınız noktaların üstesinden gelebilir, zayıf ve güçlü yönlerinizi keşfedebilir ve ders çalışacağınız zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendireceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bir dönem veya üniversite boyunca ekonomi dersleri almanıza da gerek yok! Diyelim ki makroekonomiyi anlamadınız... Sadece bu konudan birkaç özel ders alabilirsiniz! Ders programınızı ihtiyaçlarınıza göre kendiniz belirleyebilirsiniz.

Tabii ki internetten de ücretsiz yardım alabilirsiniz. Youtube videoları ve ekonomi siteleri derken yararlanabileceğiniz online kaynakların her gün bir yenisi çıkıyor. Bunları iyi değerlendirmeyi unutmayın!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.