Kimya sınavına çalışırken kendinizi bunalmış hissediyorsanız deneyebileceğiniz bir sürü farklı yol var. Stresli ve yorucu bir süreç olabilir ancak istediğiniz kariyerin kapılarını aralamak istiyorsanız iyi bir puan almalısınız.

Size yardımcı olmak adına küçük bir TYT kimya rehberi hazırladık.

En iyi Kimya öğretmenleri müsait
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (18 yorum)
Hakan
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (43 yorum)
Berk
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (8 yorum)
Mert
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şenay
5
5 (37 yorum)
Şenay
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Nurhan
5
5 (4 yorum)
Nurhan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep i̇kra
5
5 (15 yorum)
Zeynep i̇kra
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (18 yorum)
Hakan
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (43 yorum)
Berk
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (8 yorum)
Mert
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şenay
5
5 (37 yorum)
Şenay
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Nurhan
5
5 (4 yorum)
Nurhan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep i̇kra
5
5 (15 yorum)
Zeynep i̇kra
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

AYT Puan Hesaplama

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıklamıştı. Puan hesabı yaparken bizim bu etki oranlarını kullanarak 1 netin kaç puan ettiğini bilmemiz gerekir. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli ancak AYT için her alanı ayrı değerlendiriliyor. TYT kısmı için netleriniz şu etki oranlarına göre hesaplanıyor: Türkçe=1,32 Matematik=1,32 Sosyal Bilimler=1,36 Fen Bilimleri=1,36 ile çarpılıyor.

Sayısal çıkışlılar ise AYT netlerini Matematik=3 Fizik=2,85 Kimya=3,07 Biyoloji=3,07 ile çarparak bulabiliyor.

TYT Kimya Konuları

Kimya Bilimi

Kimya; maddenin nitelik ve özelliklerini, yapısını, bileşimindeki değişiklikleri, aldığı farklı şekilleri, farklı maddelerin birbirine etkisini inceleyen ve elde edilen sonuçları yasalarla ortaya koyan bilim dalıdır.

Atom ve Periyodik Sistem

Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük parçasına atom denir.

Laptop açık dışarıda çalışan kadın
Kimya sınavına hazırlanırken online dersler alabilirsiniz. | Kaynak: Pexels


Atom Modelleri:

Dalton Atom Modeli

 • Madde, atom isimli bölünemeyen taneciklerden oluşur.
 • Aynı elementin atomları birbiriyle aynı büyüklükte, farklı elementlerin atomları birbirinden tamamen farklı büyüklükte olur.
 • Tepkimelerde atomlar korunur.
 • Atomların birleşmeleri sonucunda moleküller oluşur.

Thomson Atom Modeli

Thomson atom modelinde çekirdek kavramı yoktur. Bu modelde taneciklerin atomun her yanına rastgele dağıldığı düşünülmektedir. Bu atom modelinde yüksüz nötron taneciklerine yer verilmez. Ayrıca elektron ve de protonların da atomda rastgele bulunduğu söylenir.

Rutherford Atom Modeli

Rutherford bir deney yapmış ve bu deney sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır:

 • Atomda büyük boşluklar vardır.
 • Işınların küçük bir kısmı kırılıyor ve çok küçük bir kısmı yansıyor: Öyleyse atomda + (pozitif) yükler çekirdek adı verilen küçük bir hacimde toplanıyor.
 • Atom kütlesinin de çoğu çekirdekte toplanıyor.
 • Atomda pozitif yüklü tanecikler kadar elektron, çekirdeğin etrafında yer alıyor ve elektronlar, atom hacminin büyük bir bölümünü kaplıyor.

Bohr Atom Modeli 

1913 senesinde Rutherford atom modelindeki eksiklikleri gidermek ve Balmer’ın hidrojen atomu çeşitliliği yöntemini açıklamak amacıyla Einstein’ın foton kuramlarını ve Planck’ın kuantum modelini kullanarak oluşturulan bir modeldir.

Bohr atom modeli, bir atomdaki elektronların çekirdekten belli uzaklıktaki yörüngelerde hareket ettiğini belirtir.

Periyodik Sistem

Periyodik cetvel veya tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiştir. Bu tabloda tüm elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır. Mucidi Rus kimyager Dmitri Mendeleyev kabul edilir. 1869'da atomları artan atom ağırlığına göre sıraladığında belli özelliklerin tekrarlandığını fark eden Mendeleyev, bu özellikleri tekrarlanan elementleri aynı sütuna yerleştirdi ve buna periyot adını verdi.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Atomların bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimleri olduğunu söylemiştik. Yani atomlar bölünemezler. Moleküller ise aynı veya farklı cins birkaç atomun bir araya gelmesiyle oluşan yapılara denir. En küçük molekül iki atomlu olur. İyonlar, elektron sayısı proton sayısına eşit olmayan yapılardır. Radikaller ise eşleşmemiş elektronu olan atom, molekül veya iyonlardır.

Kimyasal türler arasında güçlü ve zayıf etkileşimler meydana gelir. Güçlü etkileşimlerde kimyasal türler arasındaki itme ve çekme kuvvetleri aynı anda gerçekleşir. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden fazlaysa türler arasında kimyasal bir bağ oluşur. Bu tür etkileşimlere güçlü etkileşimler denir: İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ.

Zayıf etkileşimler ise fiziksel bağlardır: Hidrojen bağları ve Van Der Waals Kuvvetleri.

Kimyasal Hesaplamalar

Bu ünitede kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapılır. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

Mol Kavramı

Mol kelimesi, Latincede "büyük yığın" demektir.

1 mol, 602.000.000.000.000.000.000.000 taneciktir veya daha kısa şekilde 6,02×1023 sayısıyla ifade edilir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir ve "NA" ile gösterilir. Mol, herhangi bir maddenin Avogadro sayısı (6,02×1023 ) kadar tanecik (atom, molekül, formül birim, iyon) içeren miktarına denir.

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın temel kanunlarını aslında herkesin bilmesi gerekir. Sonuçta etkili bir şekilde kimya çalışmak istiyorsanız önce sağlam bir temel oluşturmalısınız.

Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoisier Yasası)

Birbirleriyle etkileşime ve tepkimeye giren tüm maddelerin toplam kütlesi, bu maddelerin tepkimeden çıktıktan sonraki hâlinin toplam kütlesine eşittir.

Sabit Oranlar Kanunu (Proust Yasası)

Farklı elementler bir bileşim oluşturduğunda değişmeyen bir oran vardır. Bu orana sabit oranlar yasası denir. 1799 yılında Joseph Proust bulmuştur.

Katlı Oranlar Kanunu (Dalton yasası)

Dalton şöyle diyor:

"Eğer bir element bir başka element ile birden fazla bileşik oluşturabiliyorsa elementlerden birinin sabit miktarı ile diğer elementin değişen miktarları arasında basit ve tam sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır."

Birleşen Hacim Oranları Kanunu (Gay-Lussac yasası)

Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla tepkimede oluşan gaz hâlindeki ürünlerin aynı sıcaklık ve basınçta hacimleri arasında sabit bir oran vardır.

Duman çıkaran kimya deney tüpleri
Kimyaya dair öğrendiklerinizi pekiştirmek için basit deneyler yapabilirsiniz. | Kaynak: Pexels

Asit, Baz ve Tuz

Maddeler asit veya baz olarak nitelendirilebilir. Asit-baz reaksiyonu, yaygın bir kimyasal tepkime türüdür. Bir maddenin veya sıvının pH'ını belirlemek için bu tepkime kullanışlı olabilir.

Birçok bilim insanı pH seviyesini hesaplamak, maddeleri doğru bir şekilde tanımlamak ve tepkimeleri dikkate gözlemlemek için kendi asit-baz teorisini ortaya koymuştur.

Düzenli olarak gözlemlenebilen farklı asit türleri şunlardır:

 • Sitrik asit
 • Laktik asit
 • Sirke
 • Karbonik asit
 • Askorbik asit

En yaygın baz türleri şunlardır:

 • Deterjanlar
 • Sabunlar
 • Çamaşır sodası
 • Ev için amonyak

Kimya sınavınıza hazırlanırken iyi bir temel oluşturmada zorlanıyorsanız bir Superprof kimya öğretmeninden yardım alabilirsiniz!

Maddenin Hâlleri

Katı hâlde parçacıklar sıkı sıkı bir arada olur. Parçacıklar arasındaki bağlanma güçlüdür. Serbestçe hareket edemezler ama titreşim oluşturabilirler. Bir katı sabittir, belli bir hacmi ve şekli vardır.

Sıvı hâlde parçacıklar akışkandır ve bulunduğu kabın şeklini alır. Basınçtan bağımsız olarak sabit bir hacimde kaır.

Gazlar ise sıkıştırılabilirler ve bulundukları kabın şekline uymaları gerekmez. Hatta bulundukları kabı genişletebilirler. Moleküller kinetik enerjiye sahip olduğundan moleküller arası kuvvet çok azdır.

Karışımlar

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. Homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen karışımlar, her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi görünen karışımlara denir. Bu karışımlara "çözelti" de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su homojen karışımın en yaygın örnekleridir. Heterojen karışımlar ise her tarafta aynı özellikleri göstermeyen ve taneciklerin gözle görülebildiği karışımlardır. Bitki yaprağı, sis, toprak heterojen karışım örnekleridir.

En iyi Kimya öğretmenleri müsait
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (18 yorum)
Hakan
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (43 yorum)
Berk
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (8 yorum)
Mert
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şenay
5
5 (37 yorum)
Şenay
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Nurhan
5
5 (4 yorum)
Nurhan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep i̇kra
5
5 (15 yorum)
Zeynep i̇kra
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (18 yorum)
Hakan
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (43 yorum)
Berk
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (8 yorum)
Mert
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şenay
5
5 (37 yorum)
Şenay
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Nurhan
5
5 (4 yorum)
Nurhan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep i̇kra
5
5 (15 yorum)
Zeynep i̇kra
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Sadece Hafıza Yeterli Değil

Kimya sadece ezberden ibaret değildir. Sahip olduğunuz bilgileri kullanarak bir sonuca varmanız gerekebilir.

Çalışmalarınız sırasında her bir konuyu gerçekten anladığınızdan emin olun. Son konuyu bildiğinizden ve bunu farklı bağlamlara uygulayabileceğinizden emin olana kadar bir sonraki konuya geçmeyin.

Konularını öğrenmenin anahtarı -gerçekten öğrenmeyi kastediyoruz- bilginizi sürekli olarak test etmektir. Çıkmış soruları yeniden okuyun, online sınavlarla bilginizi tazeleyin ve konuyu tam olarak bildiğinizden emin olana kadar bulabildiğiniz tüm soru tarzlarını çözün!

Çalışma İpuçları

Öğrencilerin kâğıt üzerinde yaptığı birçok hata vardır ancak bunlardan kaçınmanın yolları da var. Öğrencilerin yapabileceği yaygın bir hata, soruda istenmeyen bir şeyi yapmaktır.

Bunu önlemek için soruyu dikkatlice okuduğunuzdan ve doğru komut kelimesini belirlediğinizden emin olun. Anahtar sözcüklerin altını çizmek ve komut sözcüklerini daire içine almak, soruyu doğru yanıtlamaya odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Böylece tek bir kelimenin puanınızı etkilemesine izin vermemiş olursunuz. Çoğu öğrenci sorunun hepsini dikkatlice okumadığı için birkaç soruyu boş yere yanlış yapıyor.

Sınavınıza hazırlanırken çıkmış soruları çözerek formata alışabilirsiniz.

Çıkmış Soruları Kullanma

Çıkmış soruları çözmek, çalışmalarınızın nasıl gittiğini, hangi konulardaki bilginizi geliştirmeniz gerektiğini anlamak ve sınav tekniğini kavramak için harika bir yoldur.

Çıkmış sorular, tekrar yaparken çok önemli bir araçtır. Bulabildiğiniz tüm çıkmış soruları incelemeye çalışın. Böylece sınavın soru formatına da alışmış olursunuz.

Sınav gününde sürprizlerle karşılaşmamak için yapıyı bilmeniz çok önemlidir. Sınavın yapısını iyi kavrarsanız karşınıza nelerin çıkacağını daha iyi bilirsiniz.

Kimya sınavınızın yapısını iyice anladığınızdan emin olun ve kendinize şu soruları sorun:

1. Sorular hangi sırayla diziliyor?

2. Soru tarzları nasıl?

3. Her bölüme ne kadar zaman ayırmalısınız?

4. Çalışırken atladığınız bir bölüm var mı?

5. Hangi konulara daha çok ağırlık vermelisiniz?

Kafanızı karıştıran bir soru görürseniz o konuya tekrar çalıştığınızdan emin olun. Sadece bakıp bildiğinizi sanmayın, konuyu gerçekten anladığınızdan emin olun. Sorular birçok şekilde ifade edilebilir veya aynı soruda birkaç konu birleştirilebilir, bu nedenle konuyu farklı durumlara uygulayabilmeniz için konuyu gerçekten bilmeniz gerekir. Sadece bilgileri tekrar etmekle kalmayın.

Çalışmalarınızı çeşitlendirmek ve en önemlisi faydalı kılmak için bu kadar çok kaynağınız varken işiniz o kadar zor değil! Kendinizi tetikte tutmak ve kimyayı ilgi çekici kılmak için farklı teknikleri birleştirin.

Ders çalışan kareli gömlekli kız
Eksik olduğunuzu hissettiğiniz an konuyu tekrar etmeye başlayın! | Kaynak: Pexels

Özel Ders Öğretmeniyle Kimya Dersleri

Kimyayı daha iyi öğrenmek için çalışırken veya yeni konulara geçerken çok zorlanıyor olabilirsiniz. Superprof ile bir profesyonelden akademik yardım almaya ne dersiniz?

Bazı öğrenciler kimyayı okulda gördükleri derslerde çok da zorluk çekmeden öğrenebiliyorken bazıları bir öğretmenle bire bir dinlemeden tam anlayamayabiliyor. Bazıları sınıf ortamında kendini rahat hissediyor, bazıları öğretmene soru sormaya bile çekiniyor. Bu noktada kimyadan özel dersler çok iyi bir seçenek olabilir.

Bir kimya özel ders öğretmeni bulmak artık çok da zor değil!

Superprof'ta kimya derslerinin saatlik ücreti ortalama 64 TL.

Bu ücreti etkileyen birçok faktör var. Öğretmenin aldığı eğitimler, mezun olduğu okul, ders verdiği seviye, sizin seviyeniz ve hatta yaşadığınız yer bile ücreti etkileyebiliyor. Dilerseniz online dersler alarak daha hesaplı dersler alabilirsiniz.

Superprof'taki öğretmenlerin profillerine bakarak tüm bu bilgileri kendiniz okuyabilirsiniz. Öğretmenin nerede hangi bölümü okuduğunu, kimyanın hangi alanlarında ve hangi seviyede dersler verdiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca önceden ders verdiği öğrencilerin değerlendirmelerini de okuyabilirsiniz. Böylece öğretmen hakkında bir fikir sahibi olursunuz.

Superprof'tan ders almanın en güzel yanlarından biri de çoğu öğretmenin ilk dersleri ücretsiz vermesi. Öğretmenle önce bir deneme dersi yapabilir, derslerin size göre olup olmayacağına karar verebilirsiniz. Özel kimya öğretmeniniz ne kadar iyi olursa olsun yöntemleri size uymayabilir, ders işleme tarzını sevmeyebilirsiniz, aranızdaki elektrik hoşunuza gitmeyebilir. Ücretsiz deneme dersiyle bir öğretmenle anlaşmadan önce tüm bu riskleri ortadan kaldırabilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.